Senin, 23 November 2009

Baron van Hoëvell.

Gerrit Willem Wolter Carel Baron van Hoëvell werd den 19 den Juni 1848 te Dordrecht geboren. Gerrit Willem Carel Wolter Hoevell adalah Baron dari 19 lahir Juni 1848 di Dordrecht. Zijne ouders waren Mr. Orangtuanya Mr. Dr. Dr Jacob Diederik -, rector van het Gymnasium te Dordrecht, en Cornelia Franciska Trip. Yakub Diederik -, rektor dari Gymnasium di Dordrecht, dan Cornelia Franciska Trip. De van Hoëvell's (Hövell) zijn van zeer oude adelijke afkomst; hun geregelde stamreeks vangt aan met 'Roelof', die in 1382 op zijn kasteel 'de Hoevele' nabij Goor leefde en wiens naam op de oudste lijst van Stichtsche leenmannen voorkomt. Program-program Hoevell (Hövell) sudah sangat tua keturunan mulia; mereka suku dijadwalkan seri dimulai dengan "Roelof", yang pada 1382 di istana 'jumlah' Goor tinggal di dekatnya dan yang namanya dalam daftar pengikut Sticht tertua Australia terjadi. In den tijd der Hervorming ging een tak der familie tot het protestantisme over, waarvan Gerrit Willem Wolter Carel - van af 1913 - de oudste vertegenwoordiger was. Pada masa Reformasi adalah cabang keluarga ke Protestantisme, yang Carel Willem Gerrit Wolter - dimulai pada tahun 1913 - tertua perwakilan. In genoemd jaar overleed Rudolph Jan Wolfgang Frans van Hoëvell tot Nijenhuis, lid van de Ridderschap van Overijssel, het toenmalige hoofd van den protestantschen tak, kinderloos, na zijn verren neef, onzen van Hoëvell, tot universeel erfgenaam benoemd te hebben. Rudolph meninggal pada bulan Januari di tahun Wolfgang Hoevell Prancis ke Nijenhuis, anggota Knighthood dari Overijssel, yang kemudian menjadi kepala cabang Protestan chen, punya anak, setelah sepupu jauh, dari Hoevell kami, untuk memiliki ahli waris universal. Deze noemde zich daarna ook wel 'van Hoëvell tot Nijenhuis', terwijl de katholieke branche zich noemt 'van Hövell tot Westerflier (en Weseveld).' Hal ini kemudian juga menyebut dirinya "dari Hoevell ke Nijenhuis ', sementara cabang Katolik menyebut dirinya" dari Hövell ke Westerflier (dan Weseveld). "

De familie te Dordrecht had het niet breed en het gezin was groot: drie zoons en vijf dochters. Keluarga Dordrecht tidak lebar dan keluarga itu besar: tiga putra dan lima anak. De middelen, om de zoons een kostbare opvoeding te geven, ontbraken en zoo moest GWWC, de oudste zoon, ook zoo spoedig mogelijk trachten zijn eigen brood te verdienen. Yang berarti, untuk anak-anak untuk memberikan pendidikan yang berharga, dan begitu juga hilang GWWC, putra sulungnya, juga secepat mungkin mencoba untuk mendapatkan roti sendiri. Na eerst op de particuliere voorbereidende school van Meester Goedhart te zijn geweest, bezocht hij het Gymnasium te Dordrecht en wel de Afdeeling B daarvan, waar hoofdzakelijk natuurkundige vakken werden beoefend. Setelah sekolah persiapan swasta pertama Magister telah Goedhart, ia mengunjungi Gymnasium di Dordrecht dan departemen B, yang terutama fisika kursus yang dipraktekkan. Waarom hij, die, evenals zijn vader, litterarisch was aangelegd, van de Afdeeling B leerling werd, staat waarschijnlijk in verband met de omstandigheid, dat eene universitaire opleiding voor hem toch niet zou zijn weggelegd. Mengapa ia, yang, seperti ayahnya, Litterarische dibangun, Bagian B dari pelajar itu, mungkin berkaitan dengan fakta bahwa universitas baginya tidak akan bermain. Bij de oprichting van een Hoogere Burgerschool te Dordrecht in 1865 ging hij terstond daarheen over, doch doorliep er niet den geheelen cursus; werd 'volontair' op de gasfabriek en was daarna gedurende korten tijd buitengewoon opzichter bij de Staatsspoorwegen. Pembentukan sekolah tinggi di Dordrecht pada 1865, ia segera pergi ke sana sekitar, tetapi tidak berjalan melalui keseluruhan kursus, adalah 'sukarela' pada gas dan kemudian cuci selama waktu yang sangat singkat pengawas State Railways.
Toen greep zijn oom, de voor de Indische Staatsgeschiedenis zoo bekende Dr. Kemudian meraih pamannya, Sejarah Negara India yang dikenal sebagai Dr WR van Hoëvell, in. WR of Hoevell masuk Deze ijverde krachtig voor het belang van Indië en zag blijkbaar in zijn begaafden neef een goede kracht voor het Indische Bestuur en op diens aansporen zien wij dan ook den jongen van Hoëvell zich los maken van het denkbeeld, in Nederland zijn brood te verdienen en zich daarop met allen ernst en energie voor de Indische carrière gereed maken. Hal ini berkampanye keras untuk kepentingan India dan rupanya melihat sepupunya berbakat kekuatan yang baik untuk Dewan India dan mendorong untuk melihat bahwa kami juga Hoevell melepaskan diri dari ide anak laki-laki, di Belanda untuk mencari nafkah dan bergantung pada mereka dengan semua otoritas dan kekuasaan untuk karier India siap. In 1867 slaagde hij zeer goed voor zijn examen A (ongeveer gelijk aan het eindexamen der HBS), waarna hij naar Delft moest, om de colleges aan de 'Indische Inrichting' te volgen. Pada tahun 1867 ia lulus ujian yang sangat bagus (mirip dengan kelulusan sekolah tinggi), maka ia harus Delft, kuliah di "Negeri India" untuk mengikuti. De middelen voor het verblijf aldaar wist van Hoëvell zich te verschaffen door eene obligatieleening bij particulieren te Dordrecht aan te gaan, welke hij van uit Indië uit eigen inkomsten heeft afgelost. Dana untuk tinggal di sana tahu Hoevell sendiri dengan memberikan pinjaman obligasi untuk individu dalam Dordrecht untuk memasuki India dari mana ia telah ditebus dari pendapatan sendiri.

Men begrijpt, dat hij zijn uiterste best deed, om die kosten tot een minimum te beperken, en daarin slaagde hij schitterend door de anders tweejarige studie in één jaar in zich op te nemen; in 1868 reeds had hij zijn diploma van het examen B (het zoogenaamde groot-ambtenaarsexamen) in den zak. Kami memahami bahwa ia melakukan yang terbaik untuk biaya yang minimum, dan ia berhasil dengan indah oleh yang lain tahun dua studi dalam satu tahun untuk menyerap, pada 1868 ia sudah ujian diploma-nya B ( yang disebut ujian kelas tinggi) di saku. Als bijzonderheid zij hierbij vermeld, dat de voorzitter der examencommissie was Dr. Gagal khusus untuk dicatat bahwa Ketua Penguji adalah Dr WR van Hoëvell, die dus van nabij het succes van zijn neef medemaakte. WR Hoevell yang begitu erat keberhasilan sepupunya juga dibuat.
In 1869 zette van Hoëvell voet aan wal te Batavia en eenige maanden daarna begon hij zijn bestuurscarrière in het Gouvernement 'Celebes en Onderhoorigheden', in het zelfde gewest, waar hij die ook - maar nu als Gouverneur - eindigde. Pada tahun 1869 set Hoevell mendarat di Batavia dan beberapa bulan kemudian ia memulai karir pemerintah dalam Pemerintahan "Sulawesi dan Dependensi", di daerah yang sama, di mana ia juga - tapi sebagai gubernur - berakhir. Tusschen die twee tijdperken-in leidde zijn loopbaan langs verschillende andere deelen van den Nederlandsch-Indischen Archipel. Antara dua era-memimpin dalam kariernya oleh beberapa bagian lain dari Kepulauan India Timur Belanda.
Achtereenvolgens zien wij hem als Controleur der 3 de en 2 de klasse in de Residentie Ambon (Amboina) 1870-1875, waarop een verlof naar Nederland, wegens ziekte, volgde; van 1886 tot 1897 als Controleur 1 ste klasse en Assistent-Resident in het Gouvernement Sumatra's Westkust; als Assistent-Resident van Gorontalo (Res ie Menado) 1886-1891; als Resident van Ambon 1891-1896. Berturut-turut, kita melihat dia sebagai Controller dari Kelas 2 dan 3 dari Residence di Ambon (Amboina) 1870-1875, mana yang ingin meninggalkan Belanda, karena sakit, diikuti, 1886-1897 sebagai Controller 1 st kelas dan Asisten Residen di gouvernement pantai barat Sumatra, sebagai Asisten Residen Gorontalo (yaitu Menado Res) 1886-1891; sebagai Residen Ambon 1891-1896. Na een éénjarig verlof in Nederland, wordt hij kort na elkander benoemd tot Resident van de Lampongsche Districten, Resident der Westerafdeeling van Borneo en Gouverneur van Celebes, 1898. Setelah satu tahun meninggalkan di Belanda, tak lama setelah ia diangkat menjadi Residen masing-masing dari Kabupaten Lampung, Residen Westerafdeeling Gubernur Kalimantan dan Sulawesi, 1898. Deze hooge post bekleedde hij tot 1903, toen hij, op zijn verzoek, eervol uit 's lands dienst ontslagen werd. Posting luhur ini dipegangnya hingga 1903, ketika dia, atas permintaan, terhormat dari layanan di negara tersebut dipecat.
Toen hij den eersten keer met verlof in Nederland was geweest en naar Indië terugkeerde, maakte hij aan boord kennis met Mejuffrouw Jacqueline Catharina Monod de Froideville, welke kennismaking door eene verloving en weldra door een huwelijk op 31 Mei 1877, te Buitenzorg gesloten, werd gevolgd. Ketika ia pertama kalinya di Belanda telah cuti dan kembali ke India, ia berada di dewan untuk mengetahui Miss Jacqueline Katarina yang Monod Froideville, yang oleh seorang kenalan dan segera sebuah pernikahan pertunangan pada Mei 31, 1877, ditutup pada Buitenzorg, diikuti . Deze hoogstaande vrouw is voor hem een krachtige steun geweest, zoowel in zijn ambtelijk als in zijn particulier leven. Perempuan ini tinggi baginya menjadi dukungan kuat, baik dalam resmi dan dalam kehidupan pribadinya. Zij leefde geheel met hem mede en hield zijn naam steeds hoog om door de bijzonder beschaafde en correcte, tevens in-vriendelijke wijze, Mereka semua tinggal bersama dia, dan namanya masih tinggi di sangat beradab dan tepat, juga-ramah,
waarop zij als de echtgenoote van het hoofd- van plaatselijk- of van gewestelijk-bestuur wist op te treden. yang mereka dan istri dari kepala-ke-lokal atau regional yang dikelola pemerintah untuk bertindak. Zij was zoowel tegenover den geringsten als tegenover den hoogstgeplaatsten - hier denken wij onwillekeurig aan het bezoek van Franz Ferdinand van Oostenrijk aan Ambon tijdens het bestuur van van Hoëvell - volkomen op haar plaats en iedereen, die met haar in aanraking was geweest, behield daarvan eene aangename herinnering. Mereka berdua melawan sedikit sebagai peringkat tertinggi depan - di sini kita berpikir tanpa sadar kunjungan Franz Ferdinand dari Austria di Ambon selama administrasi Hoevell - benar-benar keluar dari tempat dan semua orang yang telah berhubungan dengan dia, itu tetap sebuah memori menyenangkan.
Gedurende het residentschap van Ambon werd van Hoëvell als bewijs van waardeering der door hem aan den lande en de wetenschap bewezen diensten, het ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw verleend. Selama penduduk rak Ambon menjadi Hoevell sebagai bukti penghargaan oleh-Nya ke tanah dan ilmu yang telah terbukti departemen, salib dari Singa Belanda Chen diberikan.

Met de diensten aan de wetenschap, meer bepaald de ethnologische, was hij al heel spoedig na zijne indiensttreding begonnen. Layanan ilmu pengetahuan, khususnya etnologis, dia sangat segera setelah perekrutan dimulai. Als jong controleur te Saparoea (Afdeeling de Oeliassers der Res ie Ambon) verraste hij de belangstellenden in de Indologische wetenschappen met zijne boeken ' Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliassers, geographisch, ethnographisch, politisch en historisch ' 1875 en ' Vocabularium van het Ambonsch Maleisch ' 1876. Sebagai seorang muda Saparoea Controller (Oeliassers Res departemen pe Ambon) terkejut ia tertarik pada ilmu-ilmu Logika Indo dengan bukunya "Ambon dan lebih terutama Oeliassers, geografis, ethnographical, sejarah metropolitan dan" 1875, "Kosakata dari malay Ambonsch" 1876. Beide werken hebben vele ambtenaren bij het 'Binnenlandsch Bestuur' en anderen, die met het Ambonsche volk aanraking hadden of zochten, tot gids gediend. Kedua karya ini telah banyak pejabat di "Administrasi" dan lain-lain, dengan burgher Ambon telah kontak atau dicari, untuk membimbing dilayani.
Hoe het eerstgenoemde beoordeeld werd, blijke uit de volgende aanhalingen. Apa penilaian pertama, saksi kutipan berikut. Het 'Tijdschrift van Ned. The "Magazine Ned. Indië' 1876 zegt er van: 'Uit dit een en ander blijkt voldoende, dat 't den jeugdigen ambtenaar niet aan moed ontbreekt, om zijne overtuiging uit te spreken en wanneer het geschiedt, gelijk hier, met bescheidenheid en, vooral, wat de lezing van zijn boek bewijzen kan, na grondige studie der onderwerpen, voorgelicht tevens door eigen overtuiging en waarneming, dan verdienen ongetwijfeld zijne uitspraken, zoo niet blind vertrouwen, althans ernstige overweging'. India 'pada tahun 1876 itu mengatakan: "Dari ketentuan di atas cukup jelas, bahwa' s perwira muda tidak kekurangan keberanian, karena keyakinannya untuk berbicara dan ketika itu terjadi, seperti di sini, dengan kesopanan dan, di atas semua, apa pembacaan bukti bukunya, setelah studi menyeluruh tentang subyek, diinformasikan juga oleh pengamatan sendiri dan keyakinan, kemudian pernyataan yang jelas, jika tidak buta iman, setidaknya pertimbangan serius ". De 'Indische Letterbode' getuigt: 'dat de autopsie den schrijver in staat heeft gesteld niet alleen zijn onderwerp nauwkeurig tot in alle bijzonderheden te behandelen, maar ook aan zijne voorstelling gloed en leven bij te zetten. Para "Surat India Bode 'kesaksian," autopsi bahwa pengarang telah memungkinkan subjek tidak hanya hati-hati secara rinci untuk menangani, tetapi juga untuk menunjukkan merek untuk kehidupan dan menempatkan. De Nederlandsche Spectator: 'zijn boek bewijst dat hij kennis van zaken bezit en weet wat de belangen der Inlanders eischen, al is hij niet blind voor hunne gebreken.' De Nederlandsche Spectator, "bukunya membuktikan bahwa dia memiliki informasi dan tahu apa kepentingan tuntutan pribumi, meskipun ia tidak buta terhadap kesalahan mereka." De 'Economist' noemde het boek 'eene belangrijke bijdrage tot de kennis van land en volk'. The Economist menyebut buku "kontribusi penting kepada pengetahuan tanah dan orang-orang".

Tot zijne eerstelingen behooren ook nog de te Batavia in 1895 gedrukte ' nota betreffende de rechten, welke in de Residentie Ambon op onbebouwde gronden worden uitgeoefend ' en het gedurende zijn eersten verloftijd in Nederland gereed gemaakte artikel ' Iets over de vijf voornaamste dialecten der Ambonsche landtaal ( Bahasa Tanah )'. Sampai buah pertama juga milik Batavia pada tahun 1895 dicetak "catatan tentang hak-hak, yang di tanah kosong Residence di Ambon dilaksanakan" dan selama meninggalkan pertama kali di Belanda mempersiapkan artikel "Sesuatu tentang lima dialek utama Ambon vernakular Australia (Bahasa Tanah). In het voorwoord van evengenoemde bijdrage geeft de schrijver er eene verklaring van, waarom hij zijne studie, hoewel die slechts fragmentarisch was, aan de pers heeft toevertrouwd: 'Gedurende mijn vierjarig verblijf in de Residentie Ambon was ik in de gelegenheid een en ander omtrent de voornaamste dialecten Dalam kata pengantar, penulis juga mengatakan kontribusi adalah penjelasan tentang mengapa ia studinya, meskipun hanya fragmentaris dipercayakan kepada pers: "Selama empat tahun tinggal di Ambon Residence saya mendapat kesempatan dan satu lagi di dialek utama
der Ambonsche landtaal te verzamelen en ik zou daarmede zijn voortgegaan, zoo niet eene hevige oogonsteking mij genoodzaakt had, een tweejarig verlof naar Europa aan te vragen, waardoor de draad mijner studiën werd afgebroken. Bahasa nasional Australia Ambon untuk mengumpulkan dan saya juga akan melanjutkan, jika tidak oogonsteking kekerasan telah memaksa saya, yang dua tahun cuti untuk diterapkan ke Eropa, sehingga benang studi saya terganggu. Aangezien het hoogst twijfelachtig is of ik bij terugkomst in Indië, wel weder in die zelfde Residentie zal worden aangesteld, zoo geloof ik der linguistiek eenigszins te kort te doen, wanneer ik nu niet van de nabijheid der pers partij trok, om mijne aanteekeningen over de Ambonsche landtaal te compileeren en door den druk bekend te maken. Karena itu sangat diragukan apakah aku kembali ke di India, tetapi sekali lagi dalam Residence yang sama akan ditunjuk, jadi saya pikir linguistik agak terlalu singkat untuk lakukan jika saya tidak menekan sekitar partai menarik untuk saya pada aanteekeningen Ambon vernakular Australia untuk mengkompilasi dan menerbitkan pers. Moge mijn onderzoek dan ook al niet afgeloopen en mijn arbeid daardoor zeker nog verre van volmaakt of volledig zijn, zoo kan het hier geleverde voor een ander misschien de basis zijn, waarop kon worden voortgebouwd, daar 't toch eene stellige waarheid is, dat een dergelijk onderzoek vergemakkelijkt wordt, als men er bij 'op de schouders kan staan van zijn voorgangers.' Mungkin penelitian saya daripada tidak bahkan menyelesaikan pekerjaan saya dan karena itu jelas jauh dari sempurna atau lengkap, sehingga di sini diantar ke satu sama lain bisa menjadi dasar, yang dapat dibangun, ada 's masih kebenaran yang pasti adalah bahwa sebuah penelitian tersebut difasilitasi jika kita ingin "dapat berdiri di atas bahu para pendahulunya."
'Bij de beoordeeling van mijn arbeid houde men evenwel in 't oog hoe moeielijk een eerste schrede vallen moet en met hoevele bezwaren ik te kampen had bij de studie eener taal, die niet alleen nog nimmer wetenschappelijk was beoefend, maar die geen letterschrift bezat en ook geene geschriften aanbood, die mij bij mijn onderzoek den weg konden wijzen, zoodat het gesproken woord de eenige bron bleef, waaruit te putten viel.' "Dalam menilai saya bekerja, bagaimanapun, pendiam di mata betapa sulitnya langkah pertama kejadian dan berapa banyak keberatan aku harus berjuang dengan studi bahasa, bukan hanya tidak pernah dipraktekkan secara ilmiah, tapi tidak punya alfabet dan juga tidak memberikan tulisan-tulisan, bagi saya bahwa riset saya bisa menunjukkan jalan, sehingga kata yang diucapkan adalah satu-satunya sumber dari mana untuk menarik itu. "

Aan de woordenlijst is toegevoegd datgene, dat van Hoëvell van de literatnur der Amboneezen, in den mond van het volk bewaard, heeft kunnen verzamelen. Apa yang ditambahkan ke dalam kamus, bahwa dari Hoevell literatnur dari Ambon, di mulut orang-orang yang diselamatkan, mampu mengumpulkan. Op een tusschen gevoegd blad in een hem toebehoorend exemplaar van die woordenlijst vinden wij, met zijn hand geschreven, een Ambonsch gedichtje met er onder de vertaling: Di antara daun yang melekat pada salinan nya kosa kata yang kita temukan, dengan puisi yang ditulis tangan dengan Ambonsch di antara terjemahan:
'Ach, als ik denk aan het land van Ambon, "Oh, ketika saya berpikir dari tanah Ambon, Dan vloeien mijne tranen. Kemudian air mataku mengalir.
Als ik 's nachts in bed lig, slaap ik niet, Jika saya di malam hari di tempat tidur, aku tidak tidur, Mijn hart is ziek, er is geen geneesmiddel.' Hatiku sakit, tidak ada obat. "

Waarschijnlijk vertolkte van Hoëvell hiermede zijn eigen gevoel, want hij hield veel van Ambon, waar hij in drie verschillende rangen is werkzaam geweest (als Controleur, als Assistent-Resident, belast met eene zending naar de Zuidwester- en Zuidooster-eilanden, en als Resident); een afscheidsgroet aan het land, waar zich de gelukkigste perioden van zijn leven hadden afgespeeld. Mungkin dimainkan oleh Hoevell memberikan perasaan sendiri, karena ia mencintai Ambon, di mana dia telah bekerja tiga kelas yang berbeda (sebagai Controller dan Asisten Residen yang bertanggung jawab atas misi untuk Zuidwester Timur dan Kepulauan Selatan, dan sebagai Residen ), sebuah perpisahan kepada negara, di mana masa-masa paling bahagia hidupnya telah dimainkan. Tijdens zijn verblijf in Sumatra's Westkust vervolgde hij nog even zijne Ambonsche letterkundige studiën met de door hem vertaalde en verklaarde ' Twee zangen in de Ambonsche landstaal ' en schreef verder oa 'over den eed der Maleiers ter Sumatra's Westkust'. Selama tinggal di pantai barat Sumatra saat ia melanjutkan studi sastra di Ambon Australia diterjemahkan oleh-Nya dan menyatakan "Dua lagu di Ambon bahasa nasional Australia" dan juga menulis lagu seperti 'di Irlandia Male sumpah di pantai barat Sumatra.

Chronologisch volgen nu zijne monographieën over ' De Keieilanden ', ' De Tanimbar- en Timor-Laut-eilanden ', De Aroeeilanden ' en ' De Afdeeling Babar en Leti-eilanden '. Kronologis sekarang mengikuti monograf tentang "Keieilanden ',' The Tanimbar dan Kepulauan Laut Timor", The Aroeeilanden "dan" The Division Leti dan Kepulauan Babar ". Van Hoëvell Dari Hoevell was nog niet lang Assistent-Resident van Gorontalo (Residentie Menado) toen hij door de Indische Regeering, met behoud van zijne betrekking, tijdelijk in de Residentie Ambon werd geplaatst, met opdracht zich op de hoogte te stellen van de geographische en economische toestanden op de bovengenoemde Zuidwester- en Zuidooster-eilanden. Tak lama Asisten Residen Gorontalo (Residence Menado) ketika ia oleh pemerintah India, dengan tetap menjaga hubungannya, Ambon untuk sementara ditempatkan di gedung, untuk menginformasikan mereka tentang geografis dan kondisi ekonomi di Zuidwester atas-Timur dan Kepulauan Selatan. Dit stond in verband met het voornemen der Regeering, om die tot dusver aan hun lot overgelaten eilandgroepen onder meer direct bestuur van het Indische Gouvernement te brengen. Ini ditambah dengan maksud Pemerintah, untuk sampai saat untuk meninggalkan pulau-pulau termasuk kontrol langsung dari Pemerintah India untuk membawa. Deze opdracht was iets bijzonders en bewijst hoeveel waarde de Regeering aan het oordeel van van Hoëvell over Ambonsche zaken hechtte. Perintah ini adalah sesuatu yang istimewa dan menunjukkan betapa pentingnya Pemerintah kepada kebijaksanaan Hoevell Ambon di Komite Urusan Australia. Toen van Hoëvell zijn rapport ter zake had uitgebracht (dat ook op ethnologisch gebied van belang is), werd hem de bijzondere tevredenheid der Regeering voor de wijze, waarop hij zijne zending had volbracht, betuigd. Ketika Hoevell dari laporannya tentang hal diterbitkan (juga dalam bidang ethnologic bunga), ia adalah kepuasan khusus dari Pemerintah untuk cara di mana ia telah mencapai misinya, diungkapkan.

In zijn eigenlijk bestuursressort, Gorontalo, teruggekeerd, zat hij niet stil, getuige zijne bijdragen: ' De Assistent-Residentie Gorontalo , voorzoover die onder rechtstreeksch bestuur is gebracht' en ' Korte beschrijving van het rijkje Moeton ( Bocht van Tomini )'; voorts over ' de rijkjes Todjo, Saoesoe en Posso ' ' Een bezweringsfeest te Moeton ' en ' Ueber das abplatten des Schädels und der Brust in Buool ( Nordküste von Selebes )'. Dalam kenyataannya, pemerintahannya diatur, Gorontalo, kembali, ia tidak diam, saksi atas kontribusinya: "Residence Asisten Gorontalo, sejauh ini telah dibawa di bawah pemerintahan langsung 'dan' Gambaran singkat mengenai kerajaan kecil Moeton (Tomini Bend) ', juga pada "The kerajaan Tojo, dan posso Saoesoe" "Moeton Mantra pesta 'dan' das Ueber abplatten des Schadel und der Brust di Buool (Nordküste von Celebes). Een nakomertje is ' Het paard in de Gorontalosche landschappen '. Baru teringat adalah "kuda di Gorontalosche lanskap.
Van zijn Gorontaloschen tijd bestaat nog een aardige brochure, getiteld ' Onmaacht tegen onrecht ', als antwoord op het werk van Mr. Gorontaloschen dari waktu masih brosur yang bagus, berjudul "Onmaacht melawan ketidakadilan", sebagai tanggapan terhadap karya Mr. Piepers 'Macht tegen Recht', waarin deze rechtsgeleerde op zeer partijdige wijze tegen de Ambtenaren bij het 'Binnenlandsch Bestuur' te velde trok. Pager 'Kekuasaan hukum ", yang pengacara yang sangat partisan secara melawan pejabat dalam" Administrasi "mengambil lapangan.

'Wie zal' - zoo vangt van Hoëvell aan - na de behandeling of liever mishandeling, die de Heer van der Kemp, hetzij dan verdiend of onverdiend, ondervond, het nog durven wagen met Mr. 'Siapa' - jadi mulai dari Hoevell ke - atau lebih tepatnya penyalahgunaan setelah perawatan, yang Mr van der Kemp, daripada pantas atau tidak layak, berpengalaman, masih berani Mr. Piepers in het strijdperk te treden? Penyeranta di arena untuk bergabung? Wie zal zich durven blootstellen aan de macht van invectieven, die hij, zooals 'Jupiter tonans' zijne bliksemschichten, iedereen om de ooren slingert, die durft naderen zijn schrijftafel, waar de inktpot met gal en venijn gevuld, gereed staat!' Siapa yang akan berani untuk mengekspos kekuatan invectives, yang ia, sebagai "Jupiter tonans" kilat-Nya, angin semua telinga, yang berani mendekati mejanya, di mana tempat tinta diisi dengan empedu dan racun, sudah siap! " Zulk een begin pakt al dadelijk en dwingt tot verder lezen: 'Mr. Seperti memulai sekaligus ditangkap dan dipaksa untuk membaca: "Mr. Piepers is gewoon het doopceel te lichten van hen, die hem bestrijden of aanvallen. Pager adalah hanya untuk menginformasikan doopceel dari orang-orang yang melawan atau menyerang. Voor het geval hij zulks, ook met mij wenscht te doen, wil ik hem hierin tegemoet komen door te constateeren, dat ik van jongst af aan, onder leiding van wijlen mijn vader vertrouwd ben geraakt met de oude classici, en hoewel financiëele omstandigheden mij later belet hebben, een akademischen graad te verkrijgen en ik dus den stempel eener classieke opleiding niet in de initialen Mr. Dalam hal ini dia juga ingin aku lakukan, aku ingin dia di pertemuan ini, dengan memperhatikan mereka, bahwa aku terakhir pada, dipimpin oleh almarhum ayah saya sudah kenal lama dengan klasik, dan meskipun keadaan finansial saya kemudian harus dicegah, untuk gelar akademischen dan aku mendapatkan cap pendidikan klasik bukan Mr inisial. of Dr. Dr. vóór mijn naam draag, zoo geef ik Mr. sebelum memakai nama saya, jadi saya Mr. Piepers toch de verzekering, dat hij in dit opzicht gerust kan zijn.' Penyeranta namun jaminan bahwa dia bisa nyaman dalam hal ini. " Daarna wijst van Hoëvell er op, hoe onredelijk en onrechtvaardig soms de ambtenaren van den Burgerlijken Stand (bijbetrekking der bestuursambtenaren) voor niets beteekenende ver- Kemudian poin Hoevell sana, bagaimana kadang-kadang tidak masuk akal dan tidak adil pejabat Stand Sipil (bijbetrekking pejabat pemerintah) untuk apa-apa beteekenende ver --

grijpen tegen den vaak onduidelijken letter van de wet, door rechterlijke ambtenaren werden be- en veroordeeld. intervensi terhadap surat yang sering kabur dari hukum, oleh pejabat peradilan bekerja dan dihukum. 'Een ander maal' zegt hij ergens verder 'moest ik bloeden, omdat ik in een doodacte van een kind, dat drie uren had geleefd, niet vermeld had, dat de overledene was geweest zonder beroep . "Lain kali 'pergi ke suatu tempat dia bilang" aku mengalami perdarahan, karena aku bertindak dengan kematian seorang anak yang pernah tinggal tiga jam, tidak menyatakan bahwa almarhum tidak punya pekerjaan. Op zulke spitsvondigheden en muggezifterij spitsen de Officieren van Justitie hun brein, hetgeen den geldzak der griffiers ten goede komt. Pada saat seperti memusingkan menyesatkan dan jaksa penuntut umum memusatkan pikiran mereka, yang dari kandung uang panitera manfaat. Zoo wordt 'summum jus summa injuria'. Jadi adalah "summum jus summa injuria.

Het bezigen van 'classieke' woorden, ook in zijn officieele briefwisseling, deed van Hoëvell graag. Kerja dari 'klasik' kata-kata, dalam surat-menyurat resmi, terbuat dari Hoevell seperti. Zelden ontving zijn secretaris de door dezen in concept gestelde dienstbrieven van zijn chef terug zonder inlasschingen als 'sit venia verbo', 'cum grano salis', 'luce clarius', 'nomen est omen' enz. Zij waren, als het ware, het persoonlijke cachet van van Hoëvell op de stukken. Jarang diterima oleh Sekretaris dalam konsep ini departemen tanpa surat-surat dari bosnya Venia kembali duduk inlasschingen sebagai verbo "," cum grano salis ',' luce clarius ',' Nomen est pertanda "Mereka dsb, seolah-olah, para cap pribadi Hoevell dokumen.

Bovendien deed hij geen gelegenheid voorbijgaan, om met enkele rake, humoristisch getinte uitdrukkingen, het soms beuzelachtige of ongerijmde in de gestie van de Gouvernementsbureaux te typeeren. Selain itu, ia tidak ada kesempatan lewat, dengan beberapa garu, ekspresi warna lucu, kadang-kadang sembrono atau tidak masuk akal dalam kemacetan dari Gouvernementsbureaux untuk mengetik mereka. Zoo antwoordde hij op een tot hem gericht verzoek van de Algemeene Rekenkamer om inlichtingen omtrent het verdwijnen van een 'nachtton' uit den inventaris der gevangenis te...... Maka ia menjawab permintaan dibuat kepadanya oleh Pengadilan Umum untuk informasi mengenai hilangnya sebuah "nachtton" dari inventaris penjara ...... (een vroegere standplaats van van Hoëvell) oa: 'Handelde de kwestie over een ton...... (mantan lokasi dari salah satu Hoevell) meliputi: "Apakah pertanyaan tentang satu ton ...... gouds, die uit de betrekkelijke verantwoording verdwenen was, dan zou ik misschien na drie jaren, aan het andere einde van den archipel, zonder nadere gegevens, in staat zijn volledige opheldering te verschaffen, doch mijn geheugen is niet zoo goed, dat ik mij de lotgevallen van een..... emas, dari akuntabilitas relatif pergi, aku akan mungkin setelah tiga tahun, di ujung lain di kepulauan ini, tanpa rincian, dapat memberikan penjelasan lengkap, tapi ingatanku tidak begitu baik, bahwa saya adalah nasib satu ..... nachtton na zoo een lang tijdverloop zou herinneren.' nachtton setelah sekian lama rangkaian akan ingat. " In een brief, handelende over het sluiten van politieke contracten met vrij onbeschaafde Inlandsche bestuurders, vindt men het volgende: 'Zelfs de meest verstokte generaliseerende bureaucraat zou door één enkel reisje naar een der kampongs van het landschap...... Dalam sebuah surat, yang bekerja pada kesimpulan kontrak dengan politik bebas driver asli tidak beradab, orang menemukan berikut ini: "Bahkan yang paling lazim birokrat akan generalisasi dengan menggunakan satu perjalanan ke salah satu desa dari desa ...... van deze opvatting genezen zijn en mij moeten toestemmen, dat het een ongerijmdheid is, met deze dikwijls nog koppensnellende, bijna naakt loopende vorsten (sic!), die kinderlijk gelukkig zijn, als men hun een broek cadeau doet, contracten te willen sluiten als worden aangegaan met ontwikkelde potentaten in andere deelen van Indië..... pandangan ini disembuhkan dan aku telah mengakui bahwa itu adalah suatu absurditas, sering kali kepala ini terburu-buru, hampir telanjang berjalan menggunakan penguasa (sic), bahwa anak-anak bahagia ketika mereka hadiah adalah terengah-engah, kontrak akan sedekat menyimpulkan dengan penguasa yang dikembangkan di bagian lain india ..... Men zou die contracten zelfs nog meer in verband met de eischen des tijds kunnen maken en er zelfs bepalingen in kunnen opnemen tegen socialistische woelingen, ze zouden aanbevelingen kunnen bevatten, om te waken tegen hypnose en suggestie in rechtszaken, waarschuwingen om het middel van Koch tegen tuberculose niet dan met voorzichtigheid toe te passen en meer dergelijke fin de siècle topics, zaken even onbegrijpelijk voor hen als die omtrent telegraafkabels, vaccine of onderdaanschap.' Orang mungkin bahkan lebih besar dalam kontrak yang terkait dengan urgensi waktu dan bahkan membuat ketentuan untuk mengambil agitasi sosialis, mereka akan berisi rekomendasi untuk, untuk menjaga terhadap hipnosis dan saran dalam gugatan, peringatan terhadap penggunaan Koch TBC hanya dengan hati-hati untuk menerapkan dan lebih seperti fin de Siecle topik, hal-hal yang tak dapat dimengerti oleh mereka sebagai orang-orang pada kabel telegraf, atau vaksin nasional rak. " Na deze uitweiding vervolgen wij weer de reeks der door van Hoëvell gepubliceerde artikelen. Setelah penyimpangan ini kita terus kembali melalui serangkaian artikel yang diterbitkan di Hoevell. In 1895 verschijnt ' Einige weitere Pada tahun 1895 diterbitkan "Einige weitere

Notizen über die Formen der Götterverehrung auf den SW und SO Inseln ' en het volgende jaar ' Bijschriften bij de kaarten van Seran ( vulgo Ceram )'. Notizen über die Formen der Götterverehrung SW und auf den Inseln SO 'dan tahun berikutnya' keterangan ke peta Seran (Seram vulgo).

Uit het laatste gedeelte van zijn diensttijd dateeren oa ' Werphout ( Boomerang ) op Zuid-Celebes ' en ' Mitteilungen über die Kesseltrommel zu Bonto Bangun ( Inseln Saleyer )', beide opgenomen in het 'Int. Bagian terakhir dari tanggal pelayanan mereka termasuk "Pemain Kayu (Boomerang) di Sulawesi Selatan 'dan' Mitteilungen über die zu Kessel trommel Bonto Bangun (Saleyer Inseln)", baik yang termasuk dalam 'Int. Archiv für Ethn.' Archiv für Ethn. " 1902 en 1903. 1902 dan 1903.
Nog verscheidene andere bijdragen van zijn hand zijn hier niet bij name genoemd. Beberapa sumbangan lain tangan tidak bernama.

Men ziet, in alle rangen van zijn ambtelijke loopbaan vond van Hoëvell den tijd, om op ethnografisch en geographisch gebied waardevolle studiën te maken. Kita melihat, di semua jajaran karier profesionalnya mengambil Hoevell dari waktu di etnografis dan wilayah geografis untuk membuat studi berharga. Vooral pionierwerk verrichtte hij gaarne en verleende ook gaarne hulp aan andere pioniers en in het algemeen aan wetenschappelijke onderzoekers. Terutama perintis pekerjaan yang dilakukan secara sukarela dan dengan senang hati diberikan juga membantu perintis lain pada umumnya dan peneliti ilmiah. Zulks hebben oa ondervonden Prof. Contoh ini telah mengalami Prof K. K. Martin op Ambon en de gebroeders Paul en Fritz Sarasin op Celebes. Martin di Ambon dan bersaudara Paul dan Fritz Sarasin Sulawesi. Eerstgenoemde zegt daarvan in zijn 'Reisen in den Molukken' 'Ich war deswegen sehr froh als der Resident van Hoëvell, welcher bis dahin auf einer Dienstreise begriffen gewesen, zurückkehrte und mich als bald zu sich im Haus lud, zum schön gelegenen Batu Gadjah, welches sich, mit einem grossen Parke versehen und in völlig isolirter Lage ausserhalb der Stadt, eng in eine winkelige Ausbuchtung des Gebirgsrandes hineinschmiegt. Kata mantan-nya "Reisen in den Maluku 'Ich war sehr froh deswegen der sebagai Residen Hoevell, welcher bis dahin auf einer Reise Begriff Layanan gewesen, und mich zu zurückkehrte sebagai botak sich im Haus Lud, schön zum gen kuning Batu Gajah, Welches sich, mit einem Grossen versehen Parke isolirter und völlig di außerhalb Lage der Stadt, eine eng di toko Ausbuchtung des Gebirgsrandes hineinschmiegt. Dort im Logirhause, inmitten der hübschen Anlagen und mit dem Ausblick auf den Wawani, fand ich Raum in Ueberfluss und Gelegenheit zu ungestörter Arbeit, beim Residenten selbst aber und seiner Gemahlin nicht nur die liebenswürdigste Aufnahme, sondern auch in jeder Hinsicht eine kräftige Unterstützung durch Rath und That, und so wurde denn dieser Ort der Ausgangspunkt aller folgenden Reisen, zu dem ich noch mehrfach zurückkehrte, um mir daselbst von Neuern körperliche und geistige Frische zu weiteren Unternehmungen zu erwerben.' Dort im Logirhause, inmitten hübschen Anlagen und der mit dem auf den Ausblick Wawani, F dan Raum und ich Ueberfluss Gelegenheit di ungestörter zu Arbeit, aber beim Penduduk und seiner selbst nicht nur Gemahlin liebenswürdigste mati Aufnahme, sondern auch in jeder Unterstützung durch eine Hinsicht Rath kräftig bahwa und, und so wurde denn dieser Ort der folgenden Ausgangspunkt semua Reisen, ich noch zu dem mehrfach zurückkehrte, um von mir daselbst KORPERLICH Neuern geistige Frische und zu weiteren Unternehmungen zu erwerben. "

In de door van Hoëvell voor het Int. Dalam Hoevell dari Int. Archiv. Archiv. für Ethn. für Ethn. 1906 geleverde beoordeeling van het werk der Sarasin's 'Reisen in Celebes, ausgeführt in den Jahren 1893-'96 und 1902-'03' lezen wij, in verband met zijne hulpverleening: 'Juist tijdens hunne tweede escursie naar Celebes stond de ondergeteekende aan het hoofd van dat gewest en kon hen op verschillende wijze bij hun streven behulpzaam zijn. 1906 menyampaikan kritik terhadap karya Sarasin's "di Sulawesi ausgeführt Reisen in den Jahren 1893 und 1902-'96-'03" kita baca dalam kaitannya dengan bantuan Verlee ning: "Tepat selama Sulawesi escursie kedua mereka ke bawah ini adalah kepala daerah itu dan dapat mereka berbeda ketika mereka mencari bantuan. En die hulp is hun in ruime mate verleend, zooals zij dan ook dankbaar erkennen: ' 'eine Unterstützung so tatkräftiger Art, wie das in der Geschichte der Wissenschaft fast ohne Beispiel sein dürfte.' Yang membantu yang kebanyakan diberikan kepada mereka, karena mereka juga mengakui penuh rasa syukur: 'eine Unterstützung begitu tatkräftiger Seni, wie das in der Geschichte der Wissenschaft ohne Beispiel sein dürfte cepat. " ' Trouwens alle degelijke onderzoekers, van welke nationaliteit ook, wie het ernstig om wetenschap te doen was, heb ik gedurende mijn langdurig verblijf in Indië steeds gesteund zooveel in mijn vermogen was.' "Selain semua peneliti, suara, apapun kebangsaan, yang serius pada ilmu pengetahuan untuk melakukan, saya selama saya tinggal lama di India dibantu begitu banyak dalam kekuasaan saya."

Dit is volkomen waar. Ini adalah hal yang benar.
Na zijn terugkeer (thans voor goed) in Nederland, gaf hij weder Setelah kembali (sekarang secara permanen) di Belanda, ia kembali
blijken van zich nog steeds op zijn geliefd arbeidsveld te bewegen, in den vorm van publicaties in het meergenoemde 'Internationale Archiv', in andere tijdschriften en bladen; van lezingen en van geschenken aan Musea. tampaknya masih bidang kesukaannya tenaga kerja untuk bergerak, dalam bentuk publikasi yang disebutkan dalam yang lebih 'International Arsip ", dalam jurnal dan majalah yang lain, ceramah dan hadiah ke museum. Wij vinden van hem uit dien tijd ' Zittend Ravana beeld op gevleugelde Raksasa ' 1905; ' Nog iets over messing helmen, schilden en pantsers in het Oostelijk deel van den OI Archipel ' 1906; ' Der Kris von Süd Selebes ' 1906; ' Die Kesseltrommel zu Pedjeng Gianjar auf der Insel Bali ', naar aanleiding van een artikel van WOJ Nieuwenkamp 1906; eene beoordeeling van het werk van FJ Sachse 'Het eiland Seran en zijne bewoners' 1908. Kami pikir dia kali ini "Sambil duduk di patung Rahwana winged Raksasa '1905" Sedikit di atas kuningan helm, perisai dan baju besi di bagian timur dari Kepulauan IO 'pada tahun 1906, "Der von Süd Sulawesi Kris '1906,' Die trommel Kessel Gianjar zu Pedjeng auf der Insel Bali, berikut sebuah artikel oleh New WOJ Camp 1906, sebuah kritik terhadap karya FJ Sachse "Seran pulau dan penduduknya" pada tahun 1908.

Het spreekt van zelf, dat van Hoëvell gedurende zijne vele onderzoekingstochten - op elke dienstreis won hij gegevens voor zijne studiën in - ook gelegenheid had, om allerlei ethnographica te verzamelen en van die gelegenheid heeft hij ook ruim gebruik gemaakt. Tentu saja, bahwa selama menjelajahi banyak Hoevell - pada setiap misi dia menang untuk studi di data - bahkan punya waktu untuk mengumpulkan semua ethnographica kesempatan itu dan dia juga telah banyak digunakan. Te Ambon bezat hij nog een waar volkenkundig museum met een prachtige collectie, hoofdzakelijk de Molukken betreffende en twee groote vertrekken van de Residentswoning beslaande. Ke Ambon di mana dia telah mengadakan rakyat museum dengan koleksi yang luar biasa, terutama di Maluku dan dua kamar besar dari rumah mencakup residen. Dit alles schonk hij in een al te royale stemming aan zijn toenmaligen koninklijken gast, den Oostenrijkschen Aartshertog Franz Ferdinand, toen die, op zijne reis om de wereld in 1904, ook Ambon met een bezoek vereerde. Semua ini dia dituangkan ke dalam kurang murah hati kemudian kerajaan tamu, Austria Franz Ferdinand Chen, yang sedang dalam perjalanan ke dunia pada tahun 1904, juga mendapat kehormatan dengan kunjungan Ambon. Het mag zeker betreurd worden, dat die collectie niet in ons voornaamste ethnografisch museum een plaats heeft gevonden. Mungkin pasti akan menyesalkan bahwa koleksi ini tidak ada dalam museum etnografi utama kami telah menemukan tempat. Maar was er een behoorlijke plaats daarvoor? Tapi apakah ada tempat yang layak untuk itu?
In de laatste jaren van zijn leven was van Hoëvell ziekelijk, waarmede afname en uiteindelijke verdwijning van zijn werklust gepaard ging. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya Hoevell sakit-sakitan, dengan pengurangan dan akhirnya yang hilangnya etika kerja nya digabungkan. Hij stierf, twee en zeventig jaren oud, te 's Gravenhage den 21 sten December 1920. Ia meninggal dua dan tujuh puluh tahun, di Den Haag Desember 1920 21 layanan.

Ten slotte zij nog vermeld, dat van Hoëvell lid was van verscheidene wetenschappelijke genootschappen. Akhirnya, harus disebutkan bahwa Hoevell anggota beberapa masyarakat ilmiah. Sedert 1892 was hij correspondent van de Koninklijke Academie van Wetenschappen; sedert 1906 lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Sejak 1892 ia adalah koresponden dari Royal Academy of Sciences, sejak 1906 anggota Masyarakat Sastra Belanda di Leiden.
's Gravenhage, Augustus 1922. Den Haag, Agustus 1922.
GF de Bruyn Kops . GF de Bruyn Kops.
Lijst der voornaamste monographieën van GWWC Baron van Hoëvell. Daftar monograf utama dari Baron GWWC Hoevell.
'Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliasers' 1875. "Ambon dan lebih terutama Oeliasers" pada tahun 1875.
'Nota, de rechten betreffende, welke in de Residentie Amboina op onbebouwde gronden worden uitgeoefend' 1875. "Catatan, hak mana Residence di tanah kosong Amboina dilaksanakan" pada tahun 1875.
'Vocabularium van vreemde woorden in Ambonsch Maleisch' 1876. "Perbendaharaan kata-kata asing di malay Ambonsch" pada tahun 1876.
'Iets over de vijf voornaamste dialecten der Ambonsche landstaal (Bahasa Tanah)'. "Sesuatu tentang lima dialek utama Australia Ambon bahasa nasional (Bahasa Tanah). - Tijdschr. - Tijdschr. Kon. Dapat. Inst. Inst. voor de Taal-, Land- en Volkenkunde in NI 1876 I. untuk Asia Tenggara dan Karibia Studi pada tahun 1876 NI I.
'Twee zangen in de Ambonsche landtaal vertaald en verklaard' 1880. "Dua lagu dalam bahasa Ambon Australia diterjemahkan dan menjelaskan" pada tahun 1880.
'Over den eed der Maleiers ter Sumatra's Westkust'. "Selama sumpah Irlandia Male di pantai barat Sumatra. - Tijdschr. - Tijdschr. Bat. Bat. Genootschap 1880. Masyarakat pada tahun 1880.
'De Aroe-eilanden', 'de Kei-eilanden', 'de Tanimber- en Timorlaoet-eilanden', 'de Afdeeling Babar en de Leti-eilanden' allen in Tijdschr. "Para Kepulauan Aru ',' di Kepulauan Kei ',' yang Tanimber dan Kepulauan Timorlaoet ',' Departemen Leti dan Kepulauan Babar" di semua Tijdschr. Bat. Bat. Gen. Gen XXXIII. XXXIII.
'Onmacht tegen onrecht' 1889. 'Ketidakberdayaan melawan ketidakadilan "pada tahun 1889.
'De Assistent-Residentie Gorontalo'. "Asisten Residence Gorontalo. - Tijdschr. - Tijdschr. van het Aardrijksk. yang Aardrijksk. Gen. Gen 1891. 1891.
'Korte beschrijving van het rijkje Moeton (Bocht van Tomini)'. 'Gambaran singkat mengenai kerajaan kecil Moeton (Tomini Bend). - Tijdschr. - Tijdschr. van het Aardrijksk. yang Aardrijksk. Gen. Gen 1892. 1892.
'Over Todjo, Saoesoe en Posso'. "Tentang Tojo, Saoesoe dan posso. - Tijdschr. - Tijdschr. Bat. Bat. Gen. Gen XXXV. XXXV.
'Een bezweringsfeest (mapasaoe) te Moeton'. "Sebuah pesta eksorsisme (mapasaoe) untuk Moeton. - Int. - Int. Archiv für Ethnographie 1892. Archiv für Ethnographie 1892.
'Ueber das abplatten des Schädels und der Brust in Buool (Nordküste von Selebes)'. "Ueber das abplatten des Schadel und der Brust di Buool (Nordküste von Celebes). - Int. - Int. AfE 1893. AFE 1893.
'Einige weitere Notizen über die Formen der Götterverehrung auf den SW und SO Inseln'. "Einige weitere Notizen über die Formen der Götterverehrung SW und auf den Inseln SO. - Int. - Int. AfE 1895. AFE 1895.
'Bijschrift bij de kaarten van Seran (vulgo Ceram)'. "Keterangan di peta Seran (Seram vulgo). - Tijdschr. - Tijdschr. van het Aardrijksk. yang Aardrijksk. Gen. Gen 1896. 1896.
'Het paard in de Gorontalosche landschappen'. "Kuda di Gorontalosche lanskap. - Int. - Int. AfE 1904. AFE 1904.
'Der Kris von Süd-Selebes'. "Der Kris von Süd-Sulawesi. - Int. - Int. AfE 1906. AFE 1906.

Tidak ada komentar: